AlbaChat
Këtu Bisedohet dhe Lexohet Shqip...

ÇANTAT E RËNDA UA RREZIKOJNË SHËNDETIN FËMIJËVE

0 111

Pesha e çantave tek fëmijët të ciklit të ulët e tejkalon kufizimin e këshillueshëm prej 10 përqind të peshës së trupit.

Pesha e çantave mund të shkaktojë dhimbje momentale dhe lodhje tek fëmijët , për rrjedhojë edhe shpërqendrimin e tyre gjatë procesit mësimor.

Këto janë të gjeturat e Institutit EdGuard që u prezantuan sot nga hulumtimi “Ndikimi i peshës së çantave tek fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta”.

Drejtori ekzekutiv i institutit EdGuard, Rinor Qehaja, tha se qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë ofrimi i të dhënave empirike rreth peshës e çantave tek fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta dhe ndikimin e mundshëm në shëndetin e fëmijëve.

Sipas këtij hulumtimi  fëmijët nuk kanë aktivitete të mjaftueshme fizike në shkollë dhe jashtë saj.

Ndërsa, është rekomanduar që të rishikohen tekstet shkollore dhe  planprogramet aktuale, të reduktohen detyrat e shtëpisë, mësimdhënësit të trajnohen për implementim efikas të planprogramit gjatë orëve mësimore, të rritet numri i orëve të lëndës së edukatës fizike, të rishikohet mbarëvajtja e aktiviteteve gjatë orëve të edukatës fizike dhe shkollat të pajisen me dollapë të shfrytëzueshme dhe të mirëmbajtura.

Kurse, Lah Nitaj, këshilltar politik në MASHT, tha se nuk mund të flitet për asnjë zhvillim pozitiv në shoqëri  pa pasur një shëndet të mire të popullit,  në këtë rast të fëmijëve apo nxënësve.

... (several lines of code) ...